s__26288149

มูลนิธิทองพูน หวั่งหลี มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์

ขอขอบคุณ มูลนิธิทองพูน หวั่งหลี เนื่องในโอกาสมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่นักศึกษาแพทย์ที่มีผลการเรียนดี จนจบการศึกษา   จำนวน 4 ทุน  ประจำปีการศึกษา 2559