โครงการพัฒนาและปรับปรุงแผนหน่วยงาน

กิจการนักศึกษา

12-13 กรกฏาคม 2562

ณ จังหวัดจันทบุรี

โครงการตอบปัญหาวิชาการ (CMU – IMC)

12-15 กรกฏาคม 2562

ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โครงการจริยธรรมสัญจร

วันที่ 19-21 กรกฏาคม 2562

ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางสรีรวิทยา

ระดับนานาชาติ Physiology Quiz 2019(1 MSPQ)

วันที่ 21-27 สิงหาคม 2562

ณ อินโดนิเซีย

โครงการกีฬาเข็มสัมพันธ์

19-22 ธันวาคม 2562

ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารแนบ-นศพ.ปี5-มาเรียน-Electiveปี61-ติดเว็บ                                                          รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560
 ใบสมัคร-application-form-Dome-Med-Star-1

   รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560                                                                    แบบประเมินเพื่อนประเมินเพื่อน

   รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560                                                                    แผนระยะยาวฝ่ายการนักศึกษาและสร้างเสริมสุขภาพ ปี 2558-60-4

   ระบบประเมินเพื่อนผู้จัดโครงการ                                                                                       แบบฟอร์มขอรับทุนเพื่อสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ

   ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร                                                                       แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา

คู่มือระบบประเมินผลเพื่อนประเมินเพื่อน                                                                             คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ตัวอย่างการเขียนรายงานนักศึกษาเดินทางแข่งขัน/เสนอผลงานต่างประเทศ   แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา

แบบประเมินนักศึกษาเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/เสนอผลงานวิจัย                            ขั้นตอนการรับบริการตรวจ รักษา ณ รพ.ธรรมศาสตร์ฯ                

 ปฏิทินกิจกรรม กนพ. 2561 17.06                                                                            คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

 (์NEW) แบบฟอร์มการเข้าพักหอพักมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องการสวมหมวกนิรภัยในพื้นที่มหาวิทยาลัย 

 NEW คำสั่งแต่งตั้งอ.ที่ปรึกษา-2562

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆของหน่วยงานเรา

ภาพกิจกรรมและโครงการ

กิจกรรมต่างๆของหน่วยงานเรา

ขอขอบคุณ นายแพทย์สมชาย…