โครงการวันมหิดล
วันที่ 1 และ  25 กันยายน 2560
คณะแพทยศาสตร์ มธ.

โครงการวันไหว้ครู
วันที่ 7 กันยายน 2560
ณ ห้องสถาพร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

โครงการตอบปัญหาแพทยศาสตร์วิชาการ
วันที่ 9 กันยายน 2560
ณ คณะแพทยศาสตร์ มธ.

โครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เนื่องในวันมหิดล
วันที่ 24 กันยายน 2560
ณ เทศบาลท่าโขลง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560                                                               แบบประเมินนักศึกษาระดับชั้นคลินิก

รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560                                                               แผนระยะยาวฝ่ายการนักศึกษาและสร้างเสริมสุขภาพ ปี 2558-60-4

ระบบประเมินเพื่อนผู้จัดโครงการ                                                                           แบบฟอร์มขอรับทุนเพื่อสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร                                                                 ใบสมัคร-application-form-Dome-Med-Star-1

รายงานการไปศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนนักศึกษา
ฝึกอบรมเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ปฏิบัติการวิจัย
เข้าร่วมแข่งขัน ณ ต่างประเทศ

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานเรา

ภาพกิจกรรมและโครงการ

กิจกรรมต่างๆของหน่วยงานเรา

S__39976965
s__31891472
img_7249
img_6764
ขอขอบคุณ นายแพทย์สมชาย…
s__28524554
s__28524555
s__26288149
s__25870340
img_6293