โครงการประชุมสัมมนาบริหารคณะกรรมการนักศึกษาแพทย์
26-28 เมษายน 2562
ณ โรงแรมเอกไพลิน ริเวอร์แคว รีสอร์ท

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา

เพื่อก้าวสู่ชั้นคลินิก (ค่ายนพลักษณ์)
30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562
ณ วังยาวริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท

ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก

โครงการพิธีมอบเสื้อกาวน์ สร้างเสริมประสบการณ์ชั้นคลินิกและผู้ปกครอง

 2 พฤษภาคม 2562
ณ คณะแพทยศาสตร์ มธ.

โครงการค่ายบำเพ็ญประโยชน์และอาสาพัฒนาชนบท

 16-26 พฤษภาคม 2562
ณ โรงเรียนวัดบ่อโศรก ตำบลสองคอน

อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

โครงการค่ายคุณธรรมและเตรียมความพร้อม

ของนักศึกษาเพื่อก้าวสู่ชั้นพรีคลินิก

 19-20 พฤษภาคม 2562

โครงการรับน้องเข้าคณะ (ข้ามฟาก)

 21 มิถุนายน 2562
ณ คณะแพทยศาสตร์ มธ.

โครงการกีฬาเข็มสัมพันธ์
19-22 ธันวาคม 2562
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารแนบ-นศพ.ปี5-มาเรียน-Electiveปี61-ติดเว็บ                                                           รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560
 ใบสมัคร-application-form-Dome-Med-Star-1

   รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560                                                 แบบประเมินเพื่อนประเมินเพื่อน

   รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560                                                    แผนระยะยาวฝ่ายการนักศึกษาและสร้างเสริมสุขภาพ ปี 2558-60-4

   ระบบประเมินเพื่อนผู้จัดโครงการ                                                                   แบบฟอร์มขอรับทุนเพื่อสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ

   ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร                                                   แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา

คู่มือระบบประเมินผลเพื่อนประเมินเพื่อน                                                           (NEW)  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ตัวอย่างการเขียนรายงานนักศึกษาเดินทางแข่งขัน/เสนอผลงานต่างประเทศ         แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา

แบบประเมินนักศึกษาเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/เสนอผลงานวิจัย                        ขั้นตอนการรับบริการตรวจ รักษา ณ รพ.ธรรมศาสตร์ฯ                

     (NEW)   ปฏิทินกิจกรรม กนพ. 2561 17.06                                                    (์NEW)  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

   (์NEW) แบบฟอร์มการเข้าพักหอพักมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องการสวมหมวกนิรภัยในพื้นที่มหาวิทยาลัย 

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆของหน่วยงานเรา

ภาพกิจกรรมและโครงการ

กิจกรรมต่างๆของหน่วยงานเรา

ขอขอบคุณ นายแพทย์สมชาย…