ประกาศผลการจัดสรรทุนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากกองทุนวิจัย มธ ประจำปี 2562

ผลการจัดสรรการประกาศผลทุนทั่วไปสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี2562

โดยงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน 21 โครงการ รวมจำนวนเงินทั้งหมด 682,000 บาท

ประกาศผล