ประกาศผลทุนวิจัย จากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562

งานบริหารการวิจัย ขอแจ้งผลการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย จากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 งบที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด 3,772,360 บาท รายละเอียดดังนี้
1. ทุนวิจัยทั่วไปสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ shorturl.at/fhjnq
– ระดับที่ 1 งบประมาณไม่เกิน 100,000 บาท เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 1 โครงการ ไดัรับอนุมัติทุน 1 โครงการ
– ระดับที่ 2 งบประมาณไม่เกิน 300,000 บาท เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 9 โครงการ ได้รับอนุมัติทุน 9 โครงการ
ทุนวิจัยสถาบัน งบประมาณไม่เกิน 100,000 บาท เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 1 โครงการ ไดัรับอนุมัติทุน 1 โครงการ shorturl.at/eiyZ9
3. ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ งบประมาณไม่เกิน 500,000 บาท เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 2 โครงการ ไดัรับอนุมัติทุน 1 โครงการ shorturl.at/azEP0
4. ทุนวิจัยพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย (Fast track) เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 3 โครงการ ไดัรับอนุมัติทุน 2 โครงการ shorturl.at/QT025