ประกาศเปิดรับผลงานวิจัยเพื่อพิจารณารางวัลการประกวดผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2562

ด้วย คณะแพทยศาสตร์ มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของบุคลากรภายในคณะและให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ คณะจึงกำหนดให้มีรางวัลการประกวดผลงานวิจัยดีเด่น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรตินักวิจัยให้ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสู่วงการวิชาการและเผยแพร่สู่สาธารณชน คณะแพทยศาสตร์ จึงเห็นควรประกาศเปิดรับผลงานวิจัยเพื่อพิจารณารางวัลการประกวดผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒

จึงขอเชิญคณาจารย์ส่งผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว เข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด จำนวน ๑๒ ชุด

แบบฟอร์ม

ส่งที่ งานบริหารการวิจัย ชั้น ๔ อาคารราชสุดา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่วณิชชา โทร. 7538