ประกาศผลการพิจารณารางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1

ตามที่ฝ่ายวิจัยเเละนวัตกรรมได้ประกาศเปิดรับการพิจารณารางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการเเละเผยเเพร่งานรังสรรค์ ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัยเเละประเภทตีพิมบทความวิชาการประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการสนับสนุนการเผยเเพร่ผลงานวิจัยเเละผลงานวิชาการที่มีคุณภาพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ บัดนี้ การพิจารณารางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการเเละเผยเเพร่งานรังสรรค์ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัยประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเเล้วฝ่ายวิจัยจึงขอประกาศรายชื่อบทความวิจัยที่ได้รับรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการเเละเผยเเพร่งาสร้างสรรค์ประเภทตีพิมพ์บทความวิจัยตามรายชื่อ
shorturl.at/sBNT1