ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการของคณะ ประจำปี 2562

ตามที่ คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการประจำปีของคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2562 โดยภายในงานประชุมวิชาการดังกล่าว จัดให้มีการประกวดการนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ ทั้งประเภท Oral และ Poster presentation ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ 

จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะส่งผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการของคณะ ประจำปี 2562 หากท่านใดประสงค์ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวด ขอให้จัดทำบทคัดย่อผลงานวิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

ส่งที่ งานบริหารการวิจัย ชั้น 4 อาคารราชสุดา ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ซึ่งทางคณะกรรมการ จะพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยที่เสนอเข้าประกวดทั้งหมดก่อนวันงานและแจ้งผลให้ทราบว่าผลงานวิจัยเรื่องใดสมควรนำเสนอในวันงานประชุมวิชาการแบบ Oral presentation หรือแบบ Poster presentation ต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่วณิชชา โทร.7538