เปิดรับพิจารณารางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยประจำปี 2562

คุณสมบัติของผู้รับ

  • ผู้วิจัยชื่อแรก
  • ผู้วิจัยหลัก
  • ผู้วิจัยที่มีสัดส่วนการทำวิจัยอย่างน้อยร้อยละ 50

ลักษณะผลงานวิจัย

  1. เป็นบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวาระสารวิชาการระดับนานาชาติตามรูปแบบบทความวิจัย
  2. บทความที่ตีพิมพ์ต้องไม่ปรากฎในฐานข้อมูล Beall’s List ตาม LIST OF PUBLISHERS หรือ LISH OF STANDALONE JOURNALS
  3. ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 จนถึง  วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ยื่นแบบเสนอขอรับเงินดังนี้

  • ครั้งที่ 1 ภายในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561
  • ครั้งที่ 2 ภายในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562

เอกสารเพิ่มเติม

สอบถามเพิ่มเติมโทร 7539 (มนัสญา)