ขั้นตอนการขอพิจารณาจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มธ.

เพื่อให้การดำเนินการด้านงานวิจัยที่มีการใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ของคณะแพทยศาสตร์ เป็นไปโดยเรียบร้อย สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของทางมหาวิทยาลัยและถูกต้องตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 นั้น 

ท่านใดที่ต้องการดำเนินการวิจัยในสัตว์หรือซากสัตว์ทดลอง (ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย) ให้ ส่งเอกสารการขอพิจารณาจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ได้ที่ งานบริหารการวิจัย ชั้น 4 ตึกราชสุดา 

สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-926-9820 คุณนฤมล 

รายละเอียด เอกสารแนบ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มธ.