ประกาศหลักเกณฑ์การขอใช้บริการห้องปฎิบัติการวิจัยความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 2 (BSL II) คณะแพทย์ มธ.

ประกาศ หลักเกณฑ์การขอใช้บริการห้องปฎิบัติการวิจัยความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 2 ห้อง 4804 (BSL II) คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์