บริการวิเคราะห์สมุนไพรและอาหาร / บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์

บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ โทร. 02-926-9820 / 02-926-9830

1        เครื่อง Flow cytometer                              250 บาท/ชม.

2        เครื่อง Real time PCR                                350 บาท/ชม.

3        เครื่อง PCR                                             200 บาท/ชม.

4        เครื่อง Fluorescent microplate reader            350 บาท/ชม.

5        เครื่อง Microplate reader                           200 บาท/ชม.

6        เครื่อง Freeze dryer                                  300 บาท/ชม.

7        เครื่อง Nanodrop                                      200 บาท/ชม.

8        เครื่อง Ultra centrifuge                              500 บาท/ชม.

9        เครื่อง Refrigerated centrifuge                     200 บาท/ชม.

10      เครื่อง Centrifuge                                     100 บาท/ชม.

11      เครื่อง Concentrator                                  100 บาท/ชม.

12      เครื่อง Gel document                                200 บาท/ชม.

13      เครื่อง Densitometer                                 200 บาท/ชม.

14      ชุด Horizontal electrophoresis                    200 บาท/ชม.

15      ชุด Vertical electrophoresis                       300 บาท/ชม.

16      เครื่อง Trans-blot semi dry                         200 บาท/ชม.

17      เครื่อง UV-Visible spectrophotometer            200 บาท/ชม.

18      เครื่องถ่ายภาพแบบ Chemiluminescent และ Infrared fluorescent (Odyssey)     200 บาท/ชม.

19      กล้อง Fluorescent microscope                    250 บาท/ชม.

20      กล้อง Microscope                                    200 บาท/ชม.

21      ตู้ Biosafety cabinet class II                        250 บาท/ชม.

22      เครื่อง Pulse field gel electrophoresis            150 บาท/ชม.

23      เครื่อง Ultra sonicator                                150 บาท/ชม.

24      ตู้ Incubator                                            50 บ./ชม.    400 บ./วัน

25      เครื่องตีบดผสมอาหาร Stomacher                   150 บาท/ชม.

26      ตู้ Hot air oven                                       100 บาท/ชม.

27      เครื่อง Autoclave                                      100 บาท/ชม.

28      เครื่อง High Liquid Chromatography (HPLC) Thermo Separation Products      200 บาท/ชม.

29      เครื่อง High Liquid Chromatography (HPLC) Agilent Technologies                 500 บาท/ชม.

30      เครื่อง Gas chromatography (GC)                  200 บาท/ชม.

31      เครื่อง Spray dry                                      250 บาท/ชม.

32      เครื่อง Rotary evaporator                           200 บาท/ชม.

33      เครื่อง Vacuum dry                                   200 บาท/ชม.

34      เครื่อง Pararelle evaporator                        250 บาท/ชม.

35      เครื่อง Fractional collector                         300 บาท/ชม.

36      เครื่อง Muffle furnace                                200 บาท/ชม.

37      เครื่อง Atomic absorption spectrophotometer (AAS)              250 บาท/ชม.

38      เครื่อง Fiber analyzer                                200 บาท/ชม.

39      น้ำ MQ water                                        50 บ./ลิตร

40      น้ำ DI water                                          30 บ./ลิตร

41      ห้องปฏิบัติการวิจัย Biosafety level II                500 บ./3 ชม.   1,000 บ./วัน

 

บริการตรวจวิเคราะห์สมุนไพรและอาหาร     โทร. 02-926-9820 / 02-926-9830

1        Total ash                                              350 บ./ตัวอย่าง

2        Acid insoluble ash                                   1,000 บ./ตัวอย่าง

3        Water soluble ash                                   1,000 บ./ตัวอย่าง

4        Moisture                                              200 บ./ตัวอย่าง

5        Crude fiber                                           800 บ./ตัวอย่าง

6        Acid Detergent Fiber (ADF)                        900 บ./ตัวอย่าง

7        Neutral Detergent Fiber (NDF)                    1,000 บ./ตัวอย่าง

8        Total phenolic compounds                       950 บ./ตัวอย่าง

9        Vitamin E (HPLC)                                     2,000 บ./ตัวอย่าง

10      Calcium (Ca)                                         950 บ./ตัวอย่าง

11      Magnesium (Mg)                                     950 บ./ตัวอย่าง

12      Sodium (Na)                                          950 บ./ตัวอย่าง

13      Potassium (K)                                        950 บ./ตัวอย่าง

14      Manganese (Mn)                                     850 บ./ตัวอย่าง

15      Iron (Fe)                                               850 บ./ตัวอย่าง

16      Zinc (Zn)                                              850 บ./ตัวอย่าง

17      Lead (Pb)                                             850 บ./ตัวอย่าง

18      Cadmium (Cd)                                       850 บ./ตัวอย่าง

19      Chromium (Cr)                                       850 บ./ตัวอย่าง

20      Copper (Cu)                                          850 บ./ตัวอย่าง

21      Ethanol (GC)                                          1,100 บ./ตัวอย่าง

22      Methanol (GC)                                       1,100 บ./ตัวอย่าง

23      Arsenic                                                 1,100 บ./ตัวอย่าง

24      Mercury                                               1,000 บ./ตัวอย่าง

25      การสกัดด้วยวิธี Soxhlet                               2,000 บ./ตัวอย่าง

26      การสกัดด้วยวิธี Maceration                          2,000 บ./ตัวอย่าง

27      การสกัดด้วยวิธี Decoction                           2,000 บ./ตัวอย่าง

28      การทำแห้งด้วยวิธี Rotary evaporation              600 บ./ตัวอย่าง

30      การทำแห้งด้วยวิธี Spray dry                         2,500 บ./ตัวอย่าง

31      การทำแห้งด้วยวิธี Freeze dry                       5,000 บ./ตัวอย่าง

32      การทำ Thin layer chromatography (TLC)       500 บ./ตัวอย่าง

33      การวิเคราะห์ปริมาณ Heavy metals และ Minerals ด้วยวิธี AAS               800 บ./ตัวอย่าง

34      การวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญและการทำ Finger print ด้วยวิธี HPLC      1,000 บ./ตัวอย่าง

35      การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH           500 บาท (%inhibition)/ตัวอย่าง (IC50=2,000 บาท/ตัวอย่าง)