ห้องปฏิบัติการวิจัยและสัตว์ทดลอง

ห้องปฏิบัติการวิจัย

             ให้บริการด้านห้องปฏิบัติการวิจัยและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการทำวิจัย ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลภายนอก รวมถึงการให้บริการด้านห้องปฏิบัติการวิจัยและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักศึกษา ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย โดยมีห้องปฏิบัติการวิจัย ชั้น 5 และชั้น 8 ดังนี้
   • ห้องปฏิบัติการวิจัยเภสัชวิทยาและพิษวิทยาของสมุนไพรไทย
   • ห้องปฏิบัติการวิจัยโปรตีน
   • ห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง
   • ห้องปฏิบัติการวิจัยตัดชิ้นเนื้อ
   • ห้องปฏิบัติการวิจัย Cell culture, Bacteria cell culture, Primary cell culture
   • ห้องปฏิบัติการวิจัย Molecular
   • ห้องปฏิบัติการวิจัยปรสิต
   • ห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
   • ห้องปฏิบัติการวิจัยเซลล์ต้นกำเนิด (Stem cell culture)
   • ห้องปฏิบัติการวิจัยเพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็ง ( Cancer cell culture)
   • ห้องปฏิบัติการวิจัยชีววิทยาระดับเซลล์และอณูชีววิทยาทางการแพทย์
   • ห้องปฏิบัติการวิจัยสรีรวิทยา
   • ห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง(เตรียมสาร)
   • ห้องเก็บตู้แช่แข็ง
   • ห้องกล้องจุลทรรศน์
   • ห้องเครื่องปั่นตกตะกอน
   • ห้องเครื่องวัดรังสี

ห้องปฏิบัติการวิจัย BSL-2

เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ

เข้าระบบจองใช้งานเครื่องมือ

ระบบรายงานความจุตู้แช่ Freezer Content