หน่วยสัตว์ทดลอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ ชั้น 5 อาคารคุณากร

มีหน้าที่หลักในการรองรับการทำวิจัยของบุคลากรและการเรียนการสอนของนักศึกษาทั้งระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี รวมทั้งให้บริการสถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์แก่บุคลากรจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่นในงานวิจัย งานสอน งานทดสอบและงานผลิตชีววัตถุ เป็นต้น โดยมีการควบคุมและดูแลโครงการวิจัยที่ใช้สัตว์ทดลองให้เป็นไปตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ที่กำหนดโดยสภาวิจัยแห่งชาติ และผ่านการพิจารณาความเห็นชอบให้ใช้สัตว์ทดลองโดยคณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ หน่วยสัตว์ทดลอง คณะแพทยศาสตร์ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หน่วยสัตว์ทดลอง คณะแพทยศาสตร์ มธ.
(Standard Operating Procedure of Laboratory Animal Unit, Faculty of medicine Thammasat University)
 • LAU-MEDTU-SOP-01 = การปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการหน่วยสัตว์ทดลอง
 • LAU-MEDTU-SOP-02 = การเปลี่ยนชุดเพื่อเข้าปฏิบัติงานในบริเวณสะอาด
 • LAU-MEDTU-SOP-03 = การตรวจค่าอุณหภูมิและความชื้น
 • LAU-MEDTU-SOP-04 = การสั่งสัตว์ทดลอง
 • LAU-MEDTU-SOP-05 = การทำความสะอาดห้องปฏิบัติการ
 • LAU-MEDTU-SOP-06 = การตรวจประเมินคุณภาพและความสะอาดประจำวัน
 • LAU-MEDTU-SOP-07 = การใช้งานตู้แช่ซากสัตว์ทดลอง
 • LAU-MEDTU-SOP-08 = การใช้งานกรงเลี้ยงหนู
 • LAU-MEDTU-SOP-09 = การกำจัดขยะและของเสีย
 • LAU-MEDTU-SOP-10 = การใช้งานเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล
 • LAU-MEDTU-SOP-11 = การเบิกใช้และตรวจสอบยา-อุปกรณ์
 • LAU-MEDTU-SOP-12 = การจัดการผ้าที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
 • LAU-MEDTU-SOP-13 = การใช้งานเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแรงดันสูง
 • LAU-MEDTU-SOP-14 = การใช้งานเครื่องกรองน้ำ
 • LAU-MEDTU-SOP-15 = การจัดการหลังจากได้รับบาดเจ็บจากสัตว์ทดลอง
 • LAU-MEDTU-SOP-16 = การตรวจรับสัตว์ทดลอง
 • LAU-MEDTU-SOP-17 = การตรวจรับอาหารสัตว์ทดลอง
 • LAU-MEDTU-SOP-18 = การตรวจรับวัสดุรองนอนสัตว์ทดลอง
 • LAU-MEDTU-SOP-19 = การเตรียมอาหารสัตว์ทดลอง
 • LAU-MEDTU-SOP-20 = การเตรียมน้ำสัตว์ทดลอง
 • LAU-MEDTU-SOP-21 = การเตรียมกรงและวัสดุรองนอนสัตว์ทดลอง
 • LAU-MEDTU-SOP-22 = การให้อาหารสัตว์ทดลอง (หนู)
 • LAU-MEDTU-SOP-23 = การให้น้ำสัตว์ทดลอง
 • LAU-MEDTU-SOP-24 = การเปลี่ยนถ่ายกรงสัตว์ทดลอง
 • LAU-MEDTU-SOP-25 = การชั่งน้ำหนักสัตว์ทดลอง
 • LAU-MEDTU-SOP-26 = การเคาะกรงและถาดสำหรับใส่วัสดุรองนอนด้วยถังรองรับขยะจากกรงเลี้ยงสัตว์ทดลอง
 • LAU-MEDTU-SOP-27 = การทำความสะอาดกรง ถาดวัสดุรองนอนและขวดน้ำดื่มสัตว์ทดลอง
 • LAU-MEDTU-SOP-28 = การเลี้ยงสัตว์ทดลองประจำวัน (หนู)
 • LAU-MEDTU-SOP-29 = การทำให้สัตว์ทดลองตายอย่างสงบหรือการรุณยฆาต
 • LAU-MEDTU-SOP-30 = การกำจัดทำลายซากสัตว์ทดลอง
 • LAU-MEDTU-SOP-31 = การเข้ารับบริการหน่วยสัตว์ทดลอง
 • LAU-MEDTU-SOP-32 = การขอใช้งานตู้เก็บของ
 • LAU-MEDTU-SOP-33 = การเสร็จสิ้นการให้บริการ
 • LAU-MEDTU-SOP-34 = การเรียกเก็บค่าบริการและชำระค่าบริการ
 • LAU-MEDTU-SOP-35 = การจัดเก็บเอกสาร
 • LAU-MEDTU-SOP-36 = การยืมเอกสาร
 • LAU-MEDTU-SOP-37 = แผนผังการเข้าปฏิบัติงานสำหรับสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่หน่วยสัตว์ทดลอง
 • LAU-MEDTU-SOP-38 = แผนผังการเข้าปฏิบัติงานสำหรับนักวิจัย
 • LAU-MEDTU-SOP-39 = แผนผังการเข้าปฏิบัติงานสำหรับพนักงานทำความสะอาดประจำหน่วยสัตว์ทดลอง
 • LAU-MEDTU-SOP-40 = การนำสัตว์ทดลองหรือซากสัตว์ทดลองออกภายนอกหน่วยสัตว์ทดลอง
แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน หน่วยสัตว์ทดลอง คณะแพทยศาสตร์ มธ
 • LAU-MEDTU-FM-01 = บันทึกการทำความสะอาดประจำวัน
 • LAU-MEDTU-FM-02 = บันทึกอุณหภูมิและความชื้น
 • LAU-MEDTU-FM-03 = บันทึกเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองวิทยาศาสตร์
 • LAU-MEDTU-FM-04 = แบบฟอร์มยืมคืนครุภัณฑ์
 • LAU-MEDTU-FM-05 = บันทึกเบิกจ่ายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
 • LAU-MEDTU-FM-06 = บันทึกการได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน
 • LAU-MEDTU-FM-07 = บันทึกการใช้งานอุปกรณ์และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
 • LAU-MEDTU-FM-08 = บันทึกแสดงความเห็นการทำความสะอาดหน่วยสัตว์ทดลอง
 • LAU-MEDTU-FM-09 = บันทึกการใช้งานตู้แช่ซากสัตว์ทดลอง
 • LAU-MEDTU-FM-10 = แบบประเมินการสำรวจ แมลงและสัตว์พาหนะในบริเวณหน่วยสัตว์ทดลอง
 • LAU-MEDTU-FM-11 = บันทึกการตรวจสอบครุภัณฑ์และระบบการทำงาน
 • LAU-MEDTU-FM-12 = แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการหน่วยสัตว์ทดลอง
 • LAU-MEDTU-FM-13 = แบบฟอร์มการขอนำสัตว์หรือซากสัตว์ทดลองออกภายนอก
 • LAU-MEDTU-FM-14 = แบบฟอร์มรายละเอียดการรับสัตว์ทดลอง
 • LAU-MEDTU-FM-15 = แบบฟอร์มการตรวจรับอาหารสัตว์ทดลอง
 • LAU-MEDTU-FM-16 = แบบฟอร์มการตรวจรับวัสดุรองนอนสัตว์ทดลอง
 • LAU-MEDTU-FM-17 = แบบฟอร์มการตรวจรับสัตว์ทดลองก่อนเข้าห้องพักสัตว์
 • LAU-MEDTU-FM-18 = แบบฟอร์มการเตรียมอาหารสัตว์ทดลองประจำวัน
 • LAU-MEDTU-FM-19 = แบบฟอร์มการเตรียมน้ำดื่มสำหรับสัตว์ทดลองประจำวัน
 • LAU-MEDTU-FM-20 = แบบฟอร์มการเตรียมกรงและวัสดุรองนอนสัตว์ทดลอง
 • LAU-MEDTU-FM-21 = แบบฟอร์มการเลี้ยงสัตว์ทดลองประจำวันภายในห้องพักสัตว์ทดลอง
 • LAU-MEDTU-FM-22 = แบบฟอร์มการเลี้ยงสัตว์ทดลองประจำวัน
 • LAU-MEDTU-FM-23 = แบบฟอร์มการชั่งน้ำหนักสัตว์ทดลอง
 • LAU-MEDTU-FM-24 = แบบฟอร์มการใช้ห้องปฏิบัติการกับสัตว์
 • LAU-MEDTU-FM-25 = แบบฟอร์มการขอใช้บริการเพื่อปฏิบัติการกับสัตว์ ใน เวลาราชการ
 • LAU-MEDTU-FM-26 = แบบฟอร์มการขอใช้บริการเพื่อปฏิบัติการกับสัตว์ นอก เวลาราชการ
 • LAU-MEDTU-FM-27 = แบบฟอร์มแผนการปฏิบัติงาน
 • LAU-MEDTU-FM-28 = ข้อปฏิบัติสำหรับการปฏิบัติงานภายในหน่วยสัตว์ทดลอง
 • LAU-MEDTU-FM-29 = แบบฟอร์มการขอใช้บริการหน่วยสัตว์ทดลอง
 • LAU-MEDTU-FM-30 = แบบฟอร์มบันทึกการเข้า-ออกห้องปฏิบัติการ สำหรับบุคคลภายนอก
 • LAU-MEDTU-FM-31 = แบบฟอร์มคำร้องขอใช้งานตู้เก็บของ
 • LAU-MEDTU-FM-32 = แบบฟอร์มบันทึกการเข้า-ออกห้องปฏิบัติการ สำหรับนักวิจัยและเจ้าหน้าที่
 • LAU-MEDTU-FM-34 = แบบฟอร์มการแจ้งร้องเรียน การใช้บริการหน่วยสัตว์ทดลอง
 • LAU-MEDTU-FM-35 = แบบฟอร์มบันทึกค่าความดังของเสียง หน่วยสัตว์ทดลอง
 • LAU-MEDTU-FM-36 = แบบฟอร์มบันทึกค่าความเข้มแสง หน่วยสัตว์ทดลอง
 • LAU-MEDTU-FM-37 = แบบฟอร์มการตรวจสถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
 • IACUC-TU-FM-01 (แบบฟอร์มของศูนย์สัตว์ทดลอง) แบบฟอร์มการขอรับการพิจารณาจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง
 • IACUC-TU-FM-02 (แบบฟอร์มของศูนย์สัตว์ทดลอง) แบบฟอร์มการขอรับการพิจารณาการใช้ซากสัตว์/ชิ้นตัวอย่างจากสัตว์ทดลอง
 • IACUC-TU-FM-04 (แบบฟอร์มของศูนย์สัตว์ทดลอง) แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย Semi – Annual Progress Report Form
 • IACUC-TU-FM-10 (แบบฟอร์มของศูนย์สัตว์ทดลอง) แบบฟอร์มแจ้งปิดโครงการ Animal Care and Use Committee Protocol Termination Request Form
 • IACUC-TU-FM-11 (แบบฟอร์มของศูนย์สัตว์ทดลอง) แบบประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานของโครงการวิจัยที่มีการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Inter institutional Agreement (แบบฟอร์มของศูนย์สัตว์ทดลอง) แบบฟอร์มสำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ไม่ได้มีการดำเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ภายในมหาวิทยาลัย