ผู้บริหาร

sombatcorrect 3

รศ.นพ.สมบัติ มุ่งทวีพงษา

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

thippaporn3

รศ.พญ. ทิพาพร ธาระวานิช

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

por

อ.ดร.ปรรณณวัชญ์ ไชยวัฒนนันท์

ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายวิจัย

เจ้าหน้าที่

praw2

สรชา พุ่มสัมฤทธิ์

หัวหน้างานบริหารการวิจัย

หน่วยวิจัยทางคลินิก (CRC)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pet

เสริมเกียรติ ทานุชิต

นักวิจัย

koycrc

สุนัฐธนา พานิล

นักวิจัย

ple

สุวราพร แซ่ลิ้ม

เจ้าหน้าที่วิจัย

pink

เสาวรัตน์ แก้วใจเย็น

นักวิชาการสถิติ

ชุติกานต์

ชุติกาญจน์ อินทศร

เจ้าหน้าที่วิจัย

max

สมชาย พลน้ำเที่ยง

นักเทคนิคการแพทย์

bee

ครรชิต มีผล

ผู้บฏิบัติงานบริหาร

numm

ณัฐฐิชา ชะนะนิล

ผู้บฏิบัติงานบริหาร

lookjan

จันทร์กวี โกมารทัต

เจ้าหน้าที่วิจัย

สุมินตรา

สุมินตรา พิมล

เจ้าหน้าที่วิจัย

งานห้องปฏิบัติการวิจัย----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

orr

วนัสยา สุอังคะวาทิน

นักวิจัย

tup

เฉลิม จันทร์สม

นักวิจัย

banana

ชิษณุชา สัตพนพันธุ์

นักวิจัย

aun

วรรณภา บุตรโคตร

นักวิจัย

bum

วนิดา จันทร์สม

นักวิจัย

nan1

นฤมล ศรีดี

นักวิทยาศาสตร์

งานจริยธรรมการวิจัยในคน (EC)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yui

วิไลวรรณ ฉิมคง

เจ้าหน้าที่วิจัย

cat

วรัญญา แสงงิ้ว

เจ้าหน้าที่วิจัย

tuk

สุพัตรา ทศไชย

เจ้าหน้าที่วิจัย

งานบริหารธุรการ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nok

วณิชชา เทราซาว่า

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

manusaya

มนัสยา ฉ่ำชื่น

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

a

ศิริกานต์ สุวรรณรินทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

mark3

บุญมาก เอี่ยมเส็ง

นักการภารโรง