อัตราค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ   โทร.02-926-9820 / 02-926-9830

 1. เครื่อง Flow cytometer                              250 บาท/ชม.
 2. เครื่อง Real time PCR                                350 บาท/ชม.
 3. เครื่อง PCR                                               200 บาท/ชม.
 4. เครื่อง Fluorescent microplate reader         350 บาท/ชม.
 5. เครื่อง Microplate reader                           200 บาท/ชม.
 6. เครื่อง Freeze dryer                                  300 บาท/ชม.
 7. เครื่อง Nanodrop                                      200 บาท/ชม.
 8. เครื่อง Ultra centrifuge                              500 บาท/ชม.
 9. เครื่อง Refrigerated centrifuge                    200 บาท/ชม.
 10. เครื่อง Centrifuge                                      100 บาท/ชม.
 11. เครื่อง Concentrator                                  100 บาท/ชม.
 12. เครื่อง Gel document                                200 บาท/ชม.
 13. เครื่อง Densitometer                                 200 บาท/ชม.
 14. ชุด Horizontal electrophoresis                  200 บาท/ชม.
 15. ชุด Vertical electrophoresis                      300 บาท/ชม.
 16. เครื่อง Trans-blot semi dry                        200 บาท/ชม.
 17. เครื่อง UV-Visible spectrophotometer         200 บาท/ชม.
 18. เครื่องถ่ายภาพแบบ Chemiluminescent และ Infrared fluorescent (Odyssey)     200 บาท/ชม.
 19. กล้อง Fluorescent microscope                   250 บาท/ชม.
 20. กล้อง Microscope                                     200 บาท/ชม.
 21. ตู้ Biosafety cabinet class II                       250 บาท/ชม.
 22. เครื่อง Pulse field gel electrophoresis         150 บาท/ชม.
 23. เครื่อง Ultra sonicator                               150 บาท/ชม.
 24. ตู้ Incubator                                              50 บ./ชม.  400 บ./วัน
 25. เครื่องตีบดผสมอาหาร Stomacher                  150 บาท/ชม.
 26. ตู้ Hot air oven                                         100 บาท/ชม.
 27. เครื่อง Autoclave                                       100 บาท/ชม.
 28. เครื่อง High Liquid Chromatography (HPLC) Thermo Separation Products          200 บาท/ชม.
 29. เครื่อง High Liquid Chromatography (HPLC) Agilent Technologies                     500 บาท/ชม.
 30. เครื่อง Gas chromatography (GC)                200 บาท/ชม.
 31. เครื่อง Spray dry                                       250 บาท/ชม.
 32. เครื่อง Rotary evaporator                           200 บาท/ชม.
 33. เครื่อง Vacuum dry                                   200 บาท/ชม.
 34. เครื่อง Pararelle evaporator                       250 บาท/ชม.
 35. เครื่อง Fractional collector                         300 บาท/ชม.
 36. เครื่อง Muffle furnace                                200 บาท/ชม.
 37. เครื่อง Atomic absorption spectrophotometer (AAS)             250 บาท/ชม.
 38. เครื่อง Fiber analyzer                                200 บาท/ชม.
 39. น้ำ MQ water                                             50 บ./ลิตร
 40. น้ำ DI water                                               30 บ./ลิตร
 41. ห้องปฏิบัติการวิจัย Biosafety level II              500 บ./3 ชม.  1,000 บ./วัน

หมายเหตุ :

 1. อัตราค่าบริการคิดต่อ 1 ชั่วโมง (เศษของชั่วโมงคิดเป็น 1 ชั่วโมง)
 2. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมค่าซ่อมแซมเมื่อเครื่องเกิดชำรุด/เสียหาย
 3. อัตราค่าบริการนี้เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. บุคลากรภายนอกคณะแพทยศาสตร์ที่สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ส่วนลด 20%

อัตราค่าธรรมเนียมการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการวิจัย  โทร.02-926-9820 / 02-926-9830

การตรวจวิเคราะห์สมุนไพรและอาหาร   (แบบฟอร์มขอรับบริการตรวจวิเคราะห์)

 1. Total ash                                            350 บาท/ตัวอย่าง
 2. Acid insoluble ash                             1,000 บาท/ตัวอย่าง
 3. Water soluble ash                             1,000 บาท/ตัวอย่าง
 4. Moisture                                            200 บาท/ตัวอย่าง
 5. Crude fiber                                        800 บาท/ตัวอย่าง
 6. Acid Detergent Fiber (ADF)                  900 บาท/ตัวอย่าง
 7. Neutral Detergent Fiber (NDF)             1,000 บาท/ตัวอย่าง
 8. Total phenolic compounds                   950 บาท/ตัวอย่าง
 9. Vitamin E (HPLC)                                2,000 บาท/ตัวอย่าง
 10. Calcium (Ca)                                        950 บาท/ตัวอย่าง
 11. Magnesium (Mg)                                  950 บาท/ตัวอย่าง
 12. Sodium (Na)                                        950 บาท/ตัวอย่าง
 13. Potassium (K)                                      950 บาท/ตัวอย่าง
 14. Manganese (Mn)                                  850 บาท/ตัวอย่าง
 15. Iron (Fe)                                               850 บาท/ตัวอย่าง
 16. Zinc (Zn)                                              850 บาท/ตัวอย่าง
 17. Lead (Pb)                                             850 บาท/ตัวอย่าง
 18. Cadmium (Cd)                                     850 บาท/ตัวอย่าง
 19. Chromium (Cr)                                     850 บาท/ตัวอย่าง
 20. Copper (Cu)                                        850 บาท/ตัวอย่าง
 21. Ethanol (GC)                                     1,100 บาท/ตัวอย่าง
 22. Methanol (GC)                                  1,100 บาท/ตัวอย่าง
 23. Arsenic                                            1,100 บาท/ตัวอย่าง
 24. Mercury                                          1,000 บาท/ตัวอย่าง
 25. การสกัดด้วยวิธี Soxhlet                        2,000 บาท/ตัวอย่าง (ตัวอย่างไม่เกิน 100 กรัม)
 26. การสกัดด้วยวิธี Maceration                    2,000 บาท/ตัวอย่าง (solvent ไม่เกิน 6 ลิตร)
 27. การสกัดด้วยวิธี Decoction                     2,000 บาท/ตัวอย่าง (solvent ไม่เกิน 6 ลิตร)
 28. การทำแห้งด้วยวิธี Rotary evaporation        600 บาท/ตัวอย่าง/solvent 1 ลิตร)
 29. การทำแห้งด้วยวิธี Spray dry                  2,500 บาท/ตัวอย่าง (ตัวอย่าง 2 ลิตร)
 30. การทำแห้งด้วยวิธี Freeze dry                 5,000 บาท/ตัวอย่าง (ตัวอย่าง 1 ลิตร)
 31. การทำ Thin layer chromatography (TLC)          500 บาท/ตัวอย่าง
 32. การวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญและการทำ Finger print ด้วยวิธี HPLC 1,000 บาท/ตัวอย่าง/สารที่วิเคราะห์
 33. การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH         500 บาท (%inhibition)/ตัวอย่าง (IC50=2,000 บาท/ตัวอย่าง)

การตรวจวิเคราะห์อณูชีววิทยา

 1. การสกัด DNA                                           300 บาท/ตัวอย่าง
 2. การสกัด RNA                                           300 บาท/ตัวอย่าง
 3. การสกัดโปรตีน                                         300 บาท/ตัวอย่าง
 4. การเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม                       200 บาท/ตัวอย่าง
 5. การทำ Electrophoresis                              150 บาท/ตัวอย่าง
 6. การทำ Western blot                                 300 บาท/ตัวอย่าง
 7. การทำ Agarose gel extraction                    200 บาท/ตัวอย่าง
 8. การ Purify PCR product                             50 บาท/ตัวอย่าง
 9. การทดสอบปฏิกิริยาด้วยวิธี ELISA (รวมการทำให้เซลล์แตก)               350 บาท/ตัวอย่าง
 10. การเพาะเลี้ยงเซลล์                                    500 บาท/ตัวอย่าง

การตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์

 1. การทดสอบความไวของเชื้อแบคทีเรียต่อยาต้านจุลชีพ/สมุนไพร ด้วยวิธี Disk diffusion/E-Test       300 บาท/ตัวอย่าง
 2. การทดสอบหาค่า Minimal inhibitory concentration (MIC)                 800 บาท/ตัวอย่าง
 3. การทดสอบหาค่า MIC และ Minimal bactericidal concentration (MBC)           1,000 บาท/ตัวอย่าง
 4. การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ/อุปกรณ์ และการเพาะเลี้ยงเชื้อ                    200 บาท/ตัวอย่าง

หมายเหตุ :

 1. บุคลากรและนักศึกษาสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มธ. ให้ส่วนลด 20%
 2. อัตราค่าบริการนี้เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าธรรมเนียมการตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วย  โทร.02-926-9820 / 02-926-9830

 1. Spirometry (FV loop)                                     300 บาท/ครั้ง
 2. Spirometry (FV loop)+Pre-Post Bronchodilator 400 บาท/ครั้ง
 3. Lung volume                                                 800 บาท/ครั้ง
 4. DLCO                                                           800 บาท/ครั้ง
 5. Spirometry (FV loop) + Lung volume               1,100 บาท/ครั้ง
 6. Spirometry (FV loop)+Pre-Post Bronchodilator + Lung volume      1,200 บาท/ครั้ง
 7. Lung volume + DLCO                                    1,600 บาท/ครั้ง
 8. Spirometry (FV loop) + Lung volume + DLCO                    1,900 บาท/ครั้ง
 9. Spirometry (FV loop) + Pre-Post Bronchodilator + Lung volume + DLCO               2,000 บาท/ครั้ง
 10. Methacholine challenge test                            800 บาท/ครั้ง
 11. เอนไซม์ Adenosine deaminase (ADA)       800 บาท/ครั้ง

อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการหน่วยสัตว์ทดลอง   โทร.02-926-9820

อัตราค่าบริการอุปกรณ์และสารเคมี  ยาสลบ Isoflurane    12 บาท / มิลลิลิตร หรือ   3,200 บาท / ขวด ( 250 มิลลิลิตร )

อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการของหน่วยวิจัยทางคลินิก   02-5644444-59 ต่อ 7530-9

 1. ค่าธรรมเนียมพิจารณาโครงการวิจัยพร้อมกับพิจารณางบประมาณโครงการวิจัย (บาท/โครงการ) (Fast Track Fee) เฉพาะโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากภาคเอกชน                                                                                             5,000 บาท
 2. การบริการจัดเตรียมเอกสารก่อนเข้าพิจารณาจริยธรรม (prepare document submitting EC) (บาท/โครงการ) (ค่าจัดทำบันทึกข้อความ, ใบสรุปโครงการ, แบบเสนอโครงการ, เอกสารชี้แจงข้อมูลฯ, หนังสือยืนยอม,ประวัติผู้วิจัย,คิดงบประมาณ)   10,000 บาท
 3. ค่าอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการจัดเตรียมเอกสาร (เหมาจ่าย) (บาท/โครงการ) (ค่ากระดาษ, แฟ้ม,สำเนาเอกสารโครงการฯ)    2,500 บาท
 4. ค่าบริการถ่ายเอกสาร ขนาด A4 (บาท/หน้า) (ค่าสำเนา CV ผู้วิจัยหลัก, ผู้ร่วมวิจัย ,ใบผ่านอบรม GCPฯ)           2 บาท
 5. ค่าบริการตู้สำหรับจัดเก็บเอกสาร ขนาดเล็ก (ก40*ย60*ส60 ซม.)   (บาท/ตู้/เดือน)                         2,000 บาท
 6. ค่าบริการตู้สำหรับจัดเก็บเอกสาร ขนาดกลาง  (ขนาด ก40*ย85*ส80 ซม.) (บาท/ตู้/เดือน)                3,000 บาท
 7. ค่าบริการห้องประชุม CRC/monitor (บาท/ห้อง/คาบ) *                                                             500 บาท
 8. ค่าบริการจัดเตรียมสิ่งส่งตรวจ (specimen) (บาท/specimen/ครั้ง)                                                50 บาท
 9. ตู้ Freezer อุณหภูมิ -80 องศา   (บาท/กล่อง/เดือน)  (กล่องขนาด ก13xย13xส5 ซม.)                     300 บาท
 10. ตู้ Freezer อุณหภูมิ -20 องศา (บาท/กล่อง/เดือน)    (กล่องขนาด ก13xย13xส5 ซม.)                     150 บาท
 11. ตู้เย็น อุณหภูมิ 4 องศา (บาท/ชั้น/เดือน)    ** สำหรับจัดเก็บ ยา/ผลิตภัณฑ์วิจัยอื่นๆ                        100 บาท
 12. ตู้เย็น อุณหภูมิ 10-25 องศา (บาท/ชั้น/เดือน)  ** สำหรับจัดเก็บ ยา/ผลิตภัณฑ์วิจัยอื่นๆ                    200 บาท
 13. ตู้จัดเก็บ ยา/ผลิตภัณฑ์วิจัยอื่นๆ (เช่น อาหารเสริมฯ) ** (บาท/ตู้/เดือน)   (ขนาด ก30*ย115*ส85 ซม.) สำหรับอุณหภูมิห้อง 25 องศา *              1,500 บาท
 14. ค่าเจ้าหน้าที่ช่วยเก็บข้อมูล * (บาท/คน/โครงการ/คาบ) ในเวลาราชการ (การอธิบายคำชี้แจงฯ, การขอคำยินยอมฯ, การสัมภาษณ์ ฯ)              500 บาท
 15. ค่าเจ้าหน้าที่ช่วยเก็บข้อมูล* (บาท/คน/โครงการ/คาบ)   นอกเวลาราชการ (การอธิบายคำชี้แจงฯ, การขอคำยินยอมฯ, การสัมภาษณ์ ฯ)              800 บาท
 16. ค่าพยาบาลวิจัย* (บาท/คน/โครงการ/คาบ) ในเวลาราชการ (การอธิบายคำชี้แจงฯ, การขอคำยินยอมฯ, การสัมภาษณ์ , เจาะเลือด , ทำหัตถการทางการแพทย์อื่นฯ)                                                                                                800 บาท
 17. ค่าพยาบาลวิจัย* (บาท/คน/โครงการ/คาบ) นอกเวลาราชการ (การอธิบายคำชี้แจงฯ, การขอคำยินยอมฯ, การสัมภาษณ์ , เจาะเลือด , ทำหัตถการทางการแพทย์อื่นฯ)                                                                                                1,000 บาท
 18. ค่าสืบค้นข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วย (บาท/ครั้ง/โครงการ)                                                               500 บาท
 19. ค่า copy ซีดี (บาท/แผ่น/โครงการ)                                                                                       50 บาท
 20. ค่าประสานงานการจัดทำ Confidential Disclosure Agreement (CDA) และ Feasibility study (บาท/โครงการ)            1,000 บาท
 21. ค่าบริการบันทึกข้อมูลใน case record form หรือ electronic case record form (บาท/คน/visit/โครงการ)      300 บาท
 22. ค่าบริการยืมแฟ้มเวชระเบียนของอาสาสมัคร(OPD/IPD) (บาท/ต่อแฟ้ม binder สำหรับการ monitoring)          20 บาท
 23. ค่าประสานงาน/ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร Clinical Trial Agreement (CTA) / Material Transfer     Agreement (MTA) / ทบทวนงบประมาณโครงการ   (บาท/โครงการวิจัย)                                                                    1,000 บาท
 24. ค่าบริหารจัดการยาหรือผลิตภัณฑ์วิจัยโดยเภสัชกรหรือพยาบาลวิจัย (เหมาจ่าย บาท/โครงการ)           5,000 บาท

หมายเหตุ :     *    คาบแรก 8.30-12.00 น. และ คาบหลัง 13.00-16.30 น.      ** ราคาค่าบริการตู้เก็บยาไม่รวมค่าบริหารจัดการโดยเภสัชกรหรือพยาบาลวิจัย

อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการของงานบริหารการวิจัย   02-5644444-59 ต่อ 7532

ค่าบริการเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูล

 1. ค่าบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มมาตรฐาน         20 สตางค์/ตัวแปร (ไม่น้อยกว่า 2,000 บาท/โครงการ)
 2. ค่าบันทึกข้อมูลทีไม่เป็นแบบฟอร์ม คิดค่าบริหารจัดการข้อมูล ดังนี้
  • ค่าจัดทำ Template           500 บาท/หน้า (ไม่น้อยกว่า 5,000 บาท/โครงการ)
  • ค่าบันทึกข้อมูล    20 สตางค์/ตัวแปร (ไม่น้อยกว่า 5,000 บาท/โครงการ)
 3. ค่าวิเคราะห์ข้อมูล เช่น การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย สถิติทดสอบพื้นฐานในตารางรายงานผล  1,000 บาท/10 ตัวแปร/ตาราง (ไม่น้อยกว่า 5,000 บาท/โครงการ)
 4. ค่านำเสนอเป็นแผนภูมิ  2,500 บาท/โครงการ

ค่าบริการอื่นๆ

 1. ค่าพิมพ์งาน           20 บาท/หน้า
 2. ค่าพิมพ์เอกสาร (Print) ขนาด A4
  • ค่าพิมพ์เอกสารขาวดำ               10 บาท/หน้า
  • ค่าพิมพ์เอกสารสี                   20 บาท/หน้า
 3. การขอสำเนาเอกสารการรับรองจริยธรรมการวิจัยของโครงการวิจัยหรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ค่าธรรมเนียมการขอสำเนาเอกสาร    50 บาท/ครั้ง
  • ค่าสำเนาเอกสาร   20 บาท/หน้า

 

ช่องทางการชำระเงินค่าใช้บริการเครื่องมือ/วิเคราะห์/ทดสอบ

 1. เงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค    ชำระที่งานการเงิน (ชั้น 2) คณะแพทยศาสตร์ ไม่เกิน 14.30 น. (พร้อมใบแจ้งค่าบริการ)
 2. โอนเข้าบัญชี ธ.ทหารไทย ชื่อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 050-2-119027 (ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ email: labmedtu@gmail.com พร้อมระบุที่อยู่ที่ให้จัดส่งใบเสร็จรับเงิน)