นักวิจัยแบ่งตามสาขาต่างๆ

List รายชื่ออาจารย์ในสาขาต่างๆ

 1. สาขาอายุรศาสตร์
 2. สาขาศัลยศาสตร์
 3. สาขากุมารเวชศาสตร์
 4. สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
 5. ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
 6. สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 7. สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 8. สาขาโสต ศอ นาสิก วิทยา
 9. สาขาวิสัญญีวิทยา
 10. สาขารังสีวิทยา
 11. สาขาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์
 12. สาขาจิตเวชศาสตร์
 13. สาขาจักษุวิทยา
 14. สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 15. สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
 16. สาขาเวชศาสตร์ชุมชน
 17. สาขากายวิภาคศาสตร์
 18. สาขาจุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา
 19. สาขาชีวเคมี
 20. สาขาเซลล์ชีววิทยา
 21. สาขาปรสิตวิทยา
 22. สาขาเภสัชวิทยา
 23. สาขาสรีรวิทยา
 24. สาขาอณูพันธุศาสตร์และอณูชีวทางการแพทย์