จำนวนโครงการวิจัยในแต่ละปี

11

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนต่างๆ

13

1. ทุนวิจัยภายใน มธ. ประกอบด้วย

          1.1 ทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ ได้แก่
    • ทุนอุดหนุนการวิจัยทั่วไป (ประเภทไม่เกิน 120,000 .- , ไม่เกิน 300,000 .-)
    • ทุนอุดหนุนการวิจัยจากการทำงานประจำทางคลินิก
    • ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับบัณฑิตศึกษาและแพทย์ประจำบ้าน
    • ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาแพทย์
    • ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ รางวัลการประกวดผลงานวิจัยดีเด่น ประกวดผลงานวิจัยที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการประจำปีของคณะ
         1.2 ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน
         1.3 ทุนสนับสนุนการทำวิจัยจากกองทุนมหาวิทยาลัย ได้แก่ ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ,ทุนวิจัยทั่วไป, ทุนวิจัยสถาบัน, ทุนวิจัยสำหรับบัณฑิตศึกษา ทุนพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หน่วยวิจัยเฉพาะทาง ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ รางวัลผลงานวิจัย ดีเด่น และอื่นๆ)

2. ทุนวิจัยภายนอก มธ. ประกอบด้วย

        2.1 แหล่งทุนจากกระทรวงสาธารณสุข เช่น กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก องค์การอาหารและยา เป็นต้น
       2.2 แหล่งจากทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
       2.3 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
       2.4 แหล่งทุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
       2.5 แหล่งทุนจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
       2.6 แหล่งทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
       2.7 แหล่งทุนอื่นๆ

 • ปฏิทินทุน ช่วงเวลาการรับสมัครทุนวิจัยภายในและภายนอกของคณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 
 • Downloads แบบฟอร์มต่างๆ เพื่อเสนอขอรับทุน
หมายเหตุ: การเปิดรับทุนวิจัยเป็นทุนวิจัยที่เปิดรับสมัครเป็นประจาทุกๆปี สาหรับแหล่งทุนวิจัยอื่นที่มีการเปิดรับสมัครทุนงานบริหารการวิจัยจะประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเป็นระยะ
สอบถามเพิ่มเติมโทร
7537 คุณวิไลวรรณ (ทุนวิจัยคณะแพทยศาสตร์,ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน)
7538 คุณวณิชชา (ทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,แหล่งทุนวิจัยภายนอก)