งานบริหารการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) 99/209 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

อาคารราชสุดา ชั้น 4         02-5644444-59

 • หัวหน้างาน   สรชา  พุ่มสัมฤทธิ์  7533

  งานวิจัยทางคลินิก CRC

 • เสริมเกียรติ  ทานุชิต          7530
 • สมชาย พลน้ำเที่ยง           7530
 • ครรชิต มีผล                    7530
 • จันทร์กวี  โกมารทัต          7531
 • สุนัฐธนา  เหลืองทอง        7531
 • สุวรพร แซ่ลิ้ม                  7532
 • เสาวรัตน์  แก้วใจเย็น        7532

  งานจริยธรรมการวิจัยในคน (EC)

 • สุพัตรา ทศไชย               02-926-9704
 • วิไลวรรณ  ฉิมคง             7535
 • วรัญญา  แสงงิ้ว              02-926-9704

  งานบริหารธุรการ

 • ศิริกานต์  สุวรรณรินทร์       7537
 • วณิชชา  สุภาการณ์           7538
 • มนัสยา ฉ่ำชื่น                   7539
 • ณัฐฐิชา  ชะนะนิล             7539

อาคารคุณากร ชั้น 8 (ห้องปฏิบัติการวิจัย)

 • วนัสยา  สุอังคะวาทิน         02-926-9830
 • วรรณภา บุตรโคตร            02-926-9830
 • ชิษณุชา สัตพนพันธุ์          02-926-9830
 • เฉลิม  จันทร์สม                 02-926-9820
 • นฤมล  ศรีดี                      02-926-9820
 • วนิดา จันทร์สม                 02-926-9820