ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวิจัย สำหรับแหล่งทุนวิจัยภายนอก

ประกาศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ค่าธรรมเนียมสำหรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยและความปลอดภัยทางชีวภาพของโครงการวิจัยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

      • แหล่งทุนภายนอกภาครัฐ           2,000 บาท/โครงการ
      • แหล่งทุนภายนอกภาคเอกชน    5,000 บาท/โครงการ

สั่งจ่ายเช็คในนาม     

สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด

Thammasat University Savings and Credit Co-operative Limited 

 

ค่าธรรมเนียมการวิจัยในคณะ (overhead expense) แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

  • แหล่งทุนภายนอกภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ  ร้อยละ 5  ของเงินทุนวิจัยที่ได้รับทั้งหมด
  • แหล่งทุนภายนอกภาคเอกชน                ร้อยละ 10 ของเงินทุนวิจัยที่ได้รับทั้งหมด 

     โดยสามารถแบ่งจ่ายเป็น 3 งวดได้ทั้ง 2 กรณี 

สั่งจ่ายเช็คในนาม            

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โครงการวิจัยและบริการสังคม)

FACULTY OF MEDICINE THAMMASAT UNIVERSITY

     เลขที่บัญชี             050-2-31824-9