ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวิจัย สำหรับแหล่งทุนวิจัยภายนอก

ประกาศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ค่าธรรมเนียมสำหรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยและความปลอดภัยทางชีวภาพของโครงการวิจัยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

      • แหล่งทุนภายนอกภาครัฐ           2,000 บาท/โครงการ
      • แหล่งทุนภายนอกภาคเอกชน    5,000 บาท/โครงการ

วิธีการชำระ

  1. ชำระเป็นเงินสด ที่งานการเงิน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 พร้อมใบนำส่งเงินค่าธรรมเนียม (ตามตัวอย่าง) ** ระบุว่า ค่าธรรมเนียมการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยเพื่อนำเข้ากองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2. โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 178-2-48845-5 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ **เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ติดต่องานการเงิน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 พร้อมสลิปหลักฐานการโอนเงิน และใบนำส่งเงินค่าธรรมเนียมที่ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อรับใบเสร็จรับเงิน

ค่าธรรมเนียมการวิจัยในคณะ (overhead expense) แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

  • แหล่งทุนภายนอกภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ  ร้อยละ 5  ของเงินทุนวิจัยที่ได้รับทั้งหมด
  • แหล่งทุนภายนอกภาคเอกชน                ร้อยละ 10 ของเงินทุนวิจัยที่ได้รับทั้งหมด 

     โดยสามารถแบ่งจ่ายเป็น 3 งวดได้ทั้ง 2 กรณี 

สั่งจ่ายเช็คในนาม            

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โครงการวิจัยและบริการสังคม)

FACULTY OF MEDICINE THAMMASAT UNIVERSITY

     เลขที่บัญชี             050-2-31824-9