ขั้นตอนการพิจารณาโครงร่างการวิจัยครั้งแรก  (Flow Chart of Initial Review)

ผู้วิจัยส่งโครงร่างการวิจัย

old-go-down

เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะอนุกรรมการฯ ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารโครงร่างการวิจัย

 1. โครงร่างการวิจัยจำนวน 4 ชุด พร้อม CD บรรจุข้อมูลโครงการวิจัย จำนวน 1 แผ่น โครงร่างการวิจัยประกอบด้วย
  • โครงร่างการวิจัย (แบบเอกสารที่ MF 09_1 )
  • แบบประวัติผู้วิจัย (curriculum vitae) (แบบเอกสารที่ MF 09_2) แนบใบประกาศการอบรม GCP ของผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย และที่ปรึกษาทั้งหมด (หากผู้วิจัยไม่แนบหลักฐานเข้ารับการอบรม  คณะอนุกรรมการฯ จะดำเนินการพิจารณาไปตามปกติ แต่ผู้วิจัยจะได้รับใบรับรอง เมื่อนำหลักฐานการอบรม GCP มายื่นต่อคณะอนุกรรมการฯ ครบทุกท่าน)
  • เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Information sheet) (แบบเอกสารที่ MF 10_1)
  • หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย ( Consent form) (แบบเอกสารที่ MF 10_2)
  • หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยในเด็ก (Assent form) (แบบเอกสารที่ MF 10_3)
  • เอกสารแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ด้านเวชพันธุศาสตร์ (แบบเอกสารที่ MF 10_4) ถ้ามี
  • แบบเก็บข้อมูล/แบบสอบถามของโครงการวิจัย
 2. แบบประเมินวิธีการพิจารณาโครงร่างการวิจัย (สำหรับผู้วิจัยหลัก) (แบบเอกสารที่ MF 05_1)
 3. แบบตรวจสอบความครบถ้วนโครงร่างการวิจัย (แบบเอกสารที่ MF 05_3)
 4. บันทึกข้อความนำส่งโครงร่างการวิจัย (แบบเอกสารที่ MF 28_1)
 5. กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน และเนื้อหาในโครงร่างการวิจัยไม่ครบถ้วนให้ส่งคืนผู้วิจัย
 6. กรณีเอกสารและเนื้อหามีความครบถ้วน เจ้าหน้าที่สำนักงาน ฯ ลงรับเอกสารในสมุดทะเบียนรับ
 7. เจ้าหน้าที่สำนักงาน ฯ กำหนดรหัสโครงร่างการวิจัย ลงข้อมูลในโปรแกรมฐานข้อมูลจริยธรรมการวิจัย

old-go-down

ประธาน/เลขานุการอนุกรรมการฯ พิจารณาแต่งตั้ง

 • กรณีพิจารณาในที่ประชุม แต่งตั้งผู้ทบทวนโครงร่างการวิจัยอย่างน้อย 2  ท่าน โดยผู้ทบทวนโครงร่างการวิจัยท่านที่ 2 จำนวน 1 ท่านซึ่งไม่อยู่ในสาขาแพทย์
 • กรณีพิจารณาแบบเร่งด่วน แต่งตั้งอนุกรรมการฯ/อนุกรรมการเสริม ฯ จำนวน 2  ท่าน  หากเป็นโครงร่างการวิจัยที่มีเอกสารชี้แจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย และหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย มอบหมายอนุกรรมการฯ /อนุกรรมการเสริม ฯ ซึ่งไม่อยู่ในสาขาการแพทย์อีก 1 ท่านเป็นผู้พิจารณาโครงร่างการวิจัย

กรณีที่โครงร่างการวิจัยเข้าข่ายได้รับยกเว้นการพิจารณา (Exempt from Review)

- เลขานุการคณะกรรมการฯทบทวน พิจารณาตัดสินโครงการที่เข้าข่ายได้รับยกเว้นการพิจารณาและนำเสนอประธานคณะอนุกรรมการ

old-go-down

เจ้าหน้าที่สำนักงาน ฯ จัดส่งโครงร่างการวิจัยให้ผู้ทบทวน (Reviewer) ภายใน 7 วัน (ปฏิทิน) นับตั้งแต่ลงรับเอกสาร

                       old-go-down                                                                                        old-go-down

        กรณีพิจารณาแบบเร่งด่วน                                                               กรณีพิจารณาแบบนำเข้าประชุม

                                     old-go-down                                                                                           old-go-down

image1.png