กำหนดการประชุม ปี พ.ศ. 2561

การประชุมของคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ. ชุดที่ 1 (คณะแพทยศาสตร์) ประจำปี พ.ศ. 2561 จะจัดประชุม EC เดือนละ 2 ครั้ง คือ วันอังคารสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน และ วันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน

กำหนดวันตัดรับเอกสาร ก่อนวันประชุม 14 วันปฏิทิน

 

การประชุมครั้งที่ วัน/เดือน/ปี วันที่ตัดรับเอกสาร
17/2561 11 กันยายน 2561  28 สิงหาคม 2561
18/2561 27 กันยายน 2561  13 กันยายน 2561
19/2561 9 ตุลาคม 2561  25 กันยายน 2561 
20/2561 25 ตุลาคม 2561 11 ตุลาคม 2561 
21/2561 13 พฤศจิกายน 2561 30 ตุลาคม 2561 
22/2561 22 พฤศจิกายน 2561  8 พฤศจิกายน 2561
23/2561 11 ธันวาคม 2561  27 พฤศจิกายน 2561
24/2561 27 ธันวาคม 2561  13 ธันวาคม 2561