กำหนดการประชุม ปี พ.ศ. 2561

การประชุมของคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ. ชุดที่ 1 (คณะแพทยศาสตร์) ประจำปี พ.ศ. 2561 จะจัดประชุม EC เดือนละ 2 ครั้ง คือ วันอังคารสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน และ วันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน

  • โครงการวิจัยที่ส่ง EC ภายในวันที่ 1-15 ของเดือน จะนำเข้าพิจารณาในวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนนั้นๆ
  • โครงการวิจัยที่ส่ง EC ภายในวันที่ 16-สิ้นเดือน จะนำเข้าพิจารณาในวันอังคารสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ถัดไป

 

การประชุมครั้งที่ วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ
1/2561 9 มกราคม 2561  
2/2561 25 มกราคม 2561  
3/2561 13 กุมภาพันธ์ 2561  
4/2561 22 กุมภาพันธ์ 2561  
5/2561 13 มีนาคม 2561  
6/2561 29 มีนาคม 2561  
7/2561 10 เมษายน 2561  
8/2561 26 เมษายน 2561  
9/2561 8 พฤษภาคม 2561  
10/2561 24 พฤษภาคม 2561  
11/2561 12 มิถุนายน 2561  
12/2561 28 มิถุนายน2561  
13/2561 10 กรกฎาคม 2561  
14/2561 26 กรกฎาคม 2561  
15/2561 14 สิงหาคม 2561  
16/2561 23 สิงหาคม 2561  
17/2561 11 กันยายน 2561  
18/2561 27 กันยายน 2561  
19/2561 9 ตุลาคม 2561  
20/2561 25 ตุลาคม 2561  
21/2561 13 พฤศจิกายน 2561  
22/2561 22 พฤศจิกายน 2561  
23/2561 11 ธันวาคม 2561  
24/2561 27 ธันวาคม 2561  

 

หมายเหตุ  กำหนดการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลง