EC9

คณะอนุกรรมการจริยธรรมการทำวิจัยในคน ม.ธรรมศาสตร์ ชุดที่ 1 (คณะแพทยศาสตร์) ได้รับรางวัลระดับชาติ ThaiTECT’s Outstanding EC/IRB Awards 2018 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 Click

คณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการเสริม

เจ้าหน้าที่

gcp

GCP online training

EC

ระบบติดตามการยื่นขอ EC

SOP

กำหนดการประชุม

ค่าธรรมเนียมในการพิจารณาโครงการวิจัย

คำสั่ง ประกาศ

ขั้นตอนการพิจารณาโครงร่างการวิจัยครั้งแรก

สำนักงานคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ (EC) อาคารราชสุดา ชั้น 4 (งานบริหารการวิจัย) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)  99/209หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  โทรศัพท์   02-5644444 ถึง 59 ต่อ  7535  โทรศัพท์/โทรสาร  02-926-9704  มือถือ   064-552-9397

การประชุมของคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ. ชุดที่ 1 (คณะแพทยศาสตร์) ประจำปี พ.ศ. 2561 จะจัดประชุม EC เดือนละ 2 ครั้ง คือ วันอังคารในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน และ วันพฤหัสบดีในสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน  โดยกำหนดวันตัดรับเอกสาร คือ ก่อนประชุม 14 วันปฏิทิน 

การส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อเข้ารับการพิจารณาครั้งแรก

 • บันทึกข้อความ เรียนประธานคณะอนุกรรมการฯ
 • แบบประเมินวิธีพิจารณาโครงร่างการวิจัย MF 05_1
 • แบบตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย  MF 05_3
 • แนวทางการเขียนโครงร่างการวิจัย  MF 09_1
 • แบบประวัติผู้วิจัย  MF 09_2
 • Material transfer agreement form MF 09 3
 • เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Information sheet)  MF10_1      (ตัวอย่างการเขียน Information sheet Sample)
 • หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย (Consent Form)   MF10_2
 • Assent form MF10_3
 • เอกสารแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ด้านเวชพันธุศาสตร์  MF10_4
 • บันทึกข้อความการขอรับพิจารณาครั้งแรก MF28_1
 • แนบใบประกาศการอบรม GCP ของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยทั้งหมด (หากผู้วิจัยไม่แนบหลักฐานเข้ารับการอบรม  คณะอนุกรรมการฯ จะดำเนินการพิจารณาไปตามปกติ แต่ผู้วิจัยจะไม่สามารถรับใบรับรองได้ จนกว่าจะนำหลักฐานการอบรม GCP มายื่นต่อคณะอนุกรรมการฯ)

ส่งเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 3 ชุด พร้อม CD บรรจุข้อมูลเอกสารที่ขอส่ง จำนวน 1 แผ่น  (สอบถามเพิ่มเติม  02-564-4444 ต่อ 7535)

การส่งเอกสารสำหรับการส่งฉบับแก้ไขตามมติของคณะกรรมการ

 • บันทึกข้อความ MF28_2
 • แบบชี้แจงโครงร่างการวิจัยฉบับปรับปรุงแก้ไขตามมติคณะอนุกรรมการฯ แบบเอกสารที่ MF 05_5

โครงร่างการวิจัยฉบับแก้ไข ต้องแสดงสัญลักษณ์ในตำแหน่งที่มีการแก้ไข และระบุ version พร้อมวันที่ของโครงการวิจัยให้เป็นปัจจุบัน –ส่งเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 3 ชุด พร้อม CD บรรจุข้อมูลเอกสารที่ขอส่ง จำนวน 1 แผ่น

Protocol Amendment

 • บันทึกข้อความ MF28_2
 • แบบรายงานแก้ไข  MF 07_1

โครงร่างการวิจัยฉบับแก้ไข โดยแสดงสัญลักษณ์ในตำแหน่งที่มีการแก้ไข และระบุ version พร้อมวันที่ของโครงการวิจัยให้เป็นปัจจุบัน – ส่งเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 3 ชุด พร้อม CD บรรจุข้อมูลเอกสารที่ขอส่ง จำนวน 1 แผ่น

การส่งรายงานความก้าวหน้า + การขอต่ออายุโครงการวิจัย

 • บันทึกข้อความ MF 28_3
 • แบบรายงานความก้าวหน้า+ต่ออายุโครงการ  MF 13_1

ส่งเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 3 ชุด พร้อม CD บรรจุข้อมูลเอกสารที่ขอส่ง จำนวน 1 แผ่น

การส่งรายงานการไม่ปฎิบัติตามข้อกำหนด

 • บันทึกข้อความ MF 28_7
 • แบบรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด  MF 21_2

ส่งเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 3 ชุด พร้อม CD บรรจุข้อมูลเอกสารที่ขอส่ง จำนวน 1 แผ่น

การส่งรายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด (Protocol Termination Report) 

 •  บันทึกข้อความ MF 28_4
 •  แบบรายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด MF 14_1

ส่งเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 3 ชุด พร้อม CD บรรจุข้อมูลเอกสารที่ขอส่ง จำนวน 1 แผ่น

การพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ / เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง

 • บันทึกข้อความ MF 28_6 และ
 • แบบฟอร์มที่แบ่งตามประเภทการรายงาน Click

ส่งเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 3 ชุด พร้อม CD บรรจุข้อมูลเอกสารที่ขอส่ง จำนวน 1 แผ่น

การส่งรายงานสรุปผลการวิจัย (Final report)

 • บันทึกข้อความ MF 28_5
 • แบบรายงานสรุปผลการวิจัย  MF 15_1

ส่งเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 3 ชุด พร้อม CD บรรจุข้อมูลเอกสารที่ขอส่ง จำนวน 1 แผ่น

การขอคัดลอกสำเนา / ขอค้นเอกสาร

 • บันทึกข้อความ MF 28_8
 • ฟอร์มขอค้นเอกสาร MF 23

ส่งเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 3 ชุด พร้อม CD บรรจุข้อมูลเอกสารที่ขอส่ง จำนวน 1 แผ่น

การส่งบันทึกร้องเรียน

 • แบบฟอร์ม MF 16

ส่งเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 3 ชุด พร้อม CD บรรจุข้อมูลเอกสารที่ขอส่ง จำนวน 1 แผ่น

การส่งบันทึกเรื่องอื่นๆ

ส่งเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 3 ชุด พร้อม CD บรรจุข้อมูลเอกสารที่ขอส่ง จำนวน 1 แผ่น