paskorn

 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ภาสกร ศรีทิพย์สุโข

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

โทรศัพท์ : 02-926-9760

อีเมล์ : paskorn100@gmail.com

 

BES0035

นางสาวนัฐกานต์ กฤษณาบัตร (เฟิร์น)

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ : 02-926-9757

อีเมล์ : gradmedtu@yahoo.com

 

 

BES0037

นางสาวอมรรัตน์ เลิศฤทธิ์ (มร)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 02-926-9759
อีเมล์ : gradmedtu@yahoo.com

sujika

นางสาวสุจิกา มุขประดับ (เก๋)
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทรศัพท์ : 02-926-9759
อีเมล์ : gradmedtu@yahoo.com