RESEARCH

Research 56

MTU-TM-9-049/56 การศึกาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของสมุนไพรหัวข้าวเย็น -สุมาลี ปานทอง
-อรุณพร อิฐรัตน์
MTU-TM-9-045/56 ประสิทธิผลในการลดระดับไขมันในเลือด และผลข้างเคียงของสารสกัดตำรับยาเบยจกูลในผู้ที่มีไขมันในเลือดผิดปกติที่ได้รับยาซิทมวาสเตติน -รุจิรัตน์ แก้วคุ้มภัย
-ทิพาพร ธาระวานิช
-อรุณพร อิฐรัตน์
MTU-TM-9-050/56 การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของตำรับยาเบยจกูลและสมุนไพรในตำรับ -อรุณพร อิฐรัตน์
-บุษราวรรณ ศรีวรรธนะ
MTU-DS-1-022/56 การทดสอบความเป็นพิษและฤทธิ์ต้านพิษของสารสกัดหัวข้าวเย็นด้วยวิธีโครโมโซมอะเบอเรชันแอสเสย์และซิสเตอร์โครมาติดเอ็กซเช้นจ์แอสเสย์Genotoxic and Antigenotoxic Assays of Dioscorea membranacea Extracts by Chromosome Aberration and Sister Chromatid Exchange Assays -ตรีทิพย์ รัตนวรชัย -สุมน ธิติโอฬาร
-อรุณพร อิฐรัตน์
MTU-DS-1-017/56 การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ความเป็นพิษของสารสกัดจากพืชที่มีต่อเซลล์มะเร็งโดยผ่านการเหนี่ยวนำให้เกิด cell cycle arrest และ apoptosisStudy on mechanisms of cytotoxic effects of the plant-derived against cancer cells through induction of cell cycle arrest and apoptosis -พินทุสร หาญสกุล
-กัลยา อารีย์
-อรุณพร อิฐรัตน์
MTU-TM-1-015/56 การพัฒนาสารสกัดจากสมุนไพรเพื่อใช้เป็นยารักษาผู้ป่วยเรื้อรังDevelopment of thai traditional medicine extract for treatment chronic disease patients -อรุณพร อิฐรัตน์ -ไวพจน์ จันทร์วิเมลือง
-ศรีโสภา เรืองหนู
-อินทัช ศักดิ์ภักดีเจริญ
-ปิยะ ปิ่นศรศักดิ์
MTU-TM-1-014/56 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยแบบครบวงจร เพื่อสร้างเสริมสุขภาพป้องกันและรักษาโรคเรื้อรังจากระดับชุมชนสู่ระดับโลกResearch and Development of Thai Traditional Medicine holistic approach to enhance health, prevent and treat chronic diseases from community to world class -อรุณพร อิฐรัตน์
MTU-TM-5-002/2556 การศึกษาประสิทธิผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของสารสกัดตำรับยาตรีผลาในอาสาสมัครสุขภาพดี (การทดลองระยะที่ 1)Study on Immunomodulatory effect of Tripala Recipies Extract in Healthy Volunteers. (Clinical trial phase I) -สมบูรณ์ เกียรตินันทน์
-ธนวรรณ กุมมาลือ
-ปรัชญา เพชรเกตุ

Research 55

11) MTU-TM-3-073/55 การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย ฤทธิ์ต้านเชื้อรา ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ของสารสกัดจาก สมุนไพรเดี่ยว 21 ชนิด และตำรับยาธาติบรรจบ Anti bacterial, Anti fungal and Antioxidant activity of Thai medicinal plants: Thatbanjob -นวลจันทร์ ใจอารีย์ -อรุณพร อิฐรัตน์
-กตัญชลี ห่วงเอี่ยม
12) MTU-TM-5-071/55 โครงการร่วมทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.) -สุมาลี ปานทอง
-อรุณพร อิฐรัตน์
13) MTU-TM-5-017/55 การศึกษาประสิทธิผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของยาแคปซูลสารสกัดตำรับยาเบญจกูลในอาสาสมัครสุขภาพดี (การทดลองระยะที่ 1)Efficacy Study on Immunomodulatory of Benjakul Extract capsules in Healthy Volunteers. (clinical trial phase I) -นงนุช วีระวงค์
-สมบูรณ์ เกียรตินันทน์
15) MTU-TM-1-002/55 การศึกษาสมุนไพรไทยในการรักษาโรคเอดส์ เพื่อพัฒนาเป็นยาอุตสาหกรรม โครงการสารสกัดสมุนไพรผสม 3 ชนิด 4 ชนิด 5 ชนิด และ 8 ชนิดAnti HIV Thai Herbs development toward Manufacturing product: Combined crude extacted from 3, 4, 5, and 8 herbs which have anti HIV action -สมบูรณ์ เกียรตินันทน์
-อรุณพร อิฐรัตน์
-อินทัช ศักดิ์ภักดีเจริญ
-กัมมาล กุมาร ปาวา

Research 54

MTU-TM-5-142/54 ผลของเลือดจระเข้ต่อการงอกของเซลล์ประสาท และปกป้องการทำลายเซลล์จาก โปรตีนอะมีลอยด์และจากอนุมูลอิสระ Effect of Crocodile Blood on Neurite Outgrowth and Neuroprotection from Beta-amyloid Protein and Free Radical -พิมลวรรณ ทัพยุทธพิจารณ์
MTU-TM-5-017/2554 ผลิตเวชภัณฑ์สมุนไพรช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม -อรุณพร อิฐรัตน์
MTU-TM-5-013/2554 การศึกษาประโยชน์เชิงสุขภาพจากข้าวเจ้า(Oryza sativa linn.) และผลิตภัณฑ์โครงการย่อยที่ 10 การศึกษาภูมิปัญญาการใช้ประโยชนืจากข้าวเป็นยา อาหาร และเครื่องสำอางค์ ของหมอพื้นบ้าน4 ภาค ของประเทศไทยIndigenous usage of rice as remedy,food and cosmetics:midwifery information from 4 areas of Thailand. -กตัญชลี ห่วงเอี่ยม
-อรุณพร อิฐรัตน์
MTU-TM-5-007/2554 การศึกษาประโยชน์เชิงสุขภาพจากข้าวเจ้า(Oryza sativa linn.ป และผลิตภัณฑ์ โครงการย่อยที่ 4 ผลปกป้องเซลล์ประสาทจากอนุมูลอิสระและโปรตีนอะมีลอยด์ของสารสกัดจากข้าวNeuroprotective effect of rice extract on cell death from free radical and beta Amyloid protein. -พิมลวรรณ ทัพยุทธพิจารณ์
-อรุณพร อิฐรัตน์
MTU-TM-5-004/2554 การศึกษาประโยชน์เชิงสุขภาพข้าวเจ้า(Oryza sativa linn.) และผลิตภัณฑ์ โครงการวิจัยย่อยที่ 1 การศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งและต้านเชื้อ HIV ของผลิตภัณฑ์จากสารสกัดจากข้าวThe study of health benefit from rice ( Oryza sativa Linn.) and its products. -สัญชัย เมฆฤทธิไกร
-อรุณพร อิฐรัตน์
MTU-TM-5-002/2554 ฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่และฤทธิ์การต้านการอักเสบของตำรับยาไทยชื่อยาริดสีดวงมหากาษ -สุชาดา กิตติศรีโสภิต
MTU-TM-5-001/2554 ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดเอทานอลจากมะเมาหลวงและมะเม่าไข่ปลาในการรักษามะเร็ง -ธรรมรัตน์ ทุ่ยอ้น
MTU-TM-9-105/54 การศึกษาประสิทธิผลและผลข้างเคียงของยาตำรับสมุนไพรของหมอพื้นบ้านในการรักษาผู้ป่วยโรคตับแข็งโดยความร่วมมือระหว่างแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบันในโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรีEfficacy and side effect of preparation cirrhosis between traditional doctor and medical doctor in Prapokklao Hospital -วัชราภรณ์ พัทคัน -สมบูรณ์ เกียรตินันทน์
MTU-TM-5-098/54 สาเหตุของอาการเวียนศรีษะในผู้ป่วยไทย ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติEtiology of Vertigo in Thai Patients : Thammasat Experience
-ชุมพจต์ อมาตยกุล
-นันทกานต์ ชินอัครวัฒน์
-สมบูรณ์ เกียรตินันทน์
MTU-TM-5-090/54 การศึกษาความปลอดภัยและผลในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของการใช้ผลิตภัณฑ์เปล้าตะวันในคนปกติThe safety and efficacy of Plaotawan Extract on enhancing immunity in normal healthy volunteers -เรียมศิริ นิลปัทมอมร
-อเนก อยู่สบาย
MTU-TM-1-082/54 การศึกษาสมุนไพรไทยในการรักษาโรคเอดส์เพื่อพัฒนาเป็นยาอุตสาหกรรมโครงการสารสกัดสมุนไพรผสม 3 ชนิด 4 ชนิด 5 ชนิด 8 ชนิดAnti HIV Thai Herbs development toward Manufacturing product: Combined crude extracted from 3,4,5 and 8 herbs which have anti HIV action -สมบูรณ์ เกียรตินันทน์
-อรุณพร อิฐรัตน์
-อินทัช ศักดิ์ภักดีเจริญ
MTU-TM-5-078/54 การศึกษาประสิทธิผลและผลข้างเยงของตำรับยาไทยในการลดระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 (ระยะที่1) -อรุณพร อิฐรัตน์
MTU-TM-5-077/54 การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของตำรับยาจิตตรารมณ์ในการลดความดันโลหิตสูง (ระยะที่1)์ -อรุณพร อิฐรัตน
MTU-TM-5-076/54 การศึกษาประสิทธิผลของตำรับยาไทยในการรักษาอาการไข้หวัดระยะเริ่มต้น (ระยะที่1)์ -อรุณพร อิฐรัตน
MTU-TM-5-075/54 การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของตำรับยารักษาโรคจับโปงแห้งเข่า (ระยะที่1) -อรุณพร อิฐรัตน์
MTU-TM-3-067/54 การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบ และ ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ของสารสกัดและสารที่แยกได้ หัวข้าวเย็น สายพันธ์ Dioscorea birmanica Prain and Burkill Anti-inflammatory and Anti-bacterialof Dioscorea birmanica Prain and Burkill and it ingredients -นวลจันทร์ ใจอารีย์
-อรุณพร อิฐรัตน์
MTU-TM-3-066/54 การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดตำรับยาไทยที่ใช้รักษาอาการปวดกล้ามเนื้อชื่อสหัสธารา และสมุนไพรเดี่ยวในตำรับ Study on Anti-inflammatory Activity of Thai Traditional Remedy Extract for Muscle Pain Treatment Called Sahasthara and Its Plant Ingredients -อรุณพร อิฐรัตน์
-นวลจันทร์ ใจอารีย์
MTU-IM-3-063/54 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลและผลข้างเคียงของสารสกัดกระเจี๊ยบแดงกับ Simvastatin ในการลดระดับไขมันในเลือดในผู้ป่วยโรคไขมันในเลือดสูง (การวิจัยทางคลินิกระยะที่ 2) Comparative study on the efficacy and side effects of Hibiscus sabdariffa Linn. extract versis Simvastatin in reducing blood lipids levels on hyperlipidemias patient. -กัมมาล กุมาร ปาวา
-พรรณภัทร อินทฤทธิ์
-กิตติศักดิ์ ธารวิรันโรช
MTU-CF-3-062/54 การศึกษาประสิทธิผลและผลข้างเคียงของสารสกัดรางจืดในการลดความเป็นพิษของเกษตรกรผู้ได้รับสัมผัสสารกำจัดแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมท การทดลองทางคลินิกระยะที่ 2 Study on The Efficacy and Side Effects of Thunbergia laurifolia Lindl. Extract on Reducing Chemical Toxicity among Agricultural Workers Receiving Organophosphate and Carbamate -ชุมพจต์ อมาตยกุล
-สมบูรณ์ เกียรตินันทน์
-กัมพล อำนวยพัฒนพล
-นวลจันทร์ ใจอารีย์
-นันทกานต์ ชินอัครวัฒน์
MTU-TM-3-061/54 การศึกษาความปลอดภัยจากการรับประทานยาแคปซูลสารสกัดสมุนไพรรางจืดในอาสาสมัครสุขภาพดี ระยะที่ 1 Study on the Safety of Thunbergia laurifolia Lindl. Extract Capsule by Oral Administration on Healthy Volunteers Phase I -สมบูรณ์ เกียรตินันทน์
-กัมพล อำนวยพัฒนพล
-อรชดา สิทธิพรหม
MTU-TM-5-051/54 การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของตำรับยาคัมภีร์ชวดารในการลดความดันโลหิต -อรุณพร อิฐรัตน์
MTU-TM-5-050/54 การศึกษาประสิทะผลและความปลอดภัยของตำรับยาแก้มะเร็ง(ฝีมะเร็งทรวง)(ระยะที่ 1) -อรุณพร อิฐรัตน์
MTU-TM-5-049/54 การศึกษาฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งและต้านอนุมูลอิสระของสมุนไพรในตำรับยาเบญจอัมมฤต -อรุณพร อิฐรัตน์
MTU-TM-1-048/54 การบริหารงานสำหรับกลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยแบบครบวงจรเพื่อสร้างเสริมสุขภาพป้องกันและรักษาโรคเรื้อรังจากระดับชุมชนสู่ระดับโลกThe Project Management for Research and Development of Thai Traditional Medicine Holistic Approach to enhance health, Prevent and Treat Chronic Diseases from Community to World Class์ -อรุณพร อิฐรัตน
MTU-IM-1-047/54 การศึกษาทดลองทางคลินิกเรื่องความปลอดภัยทางผิวหนังของตำรับยาเบญจโลกวิเชียร (ยาห้าราก) และสมุนไพรส่วนประกอบA clinical study of skin safety of Thai-traditional medial formulary “Pikutbenjalokawichien (Ha-Rak)” and its components -มะลิ อาจริยะกุล
-ภาวิณี ฤกษ์นิมิตร
-พัดชา พงษ์เจริญ
-วรัมพา สุวรรณรัตน์
-สุขศรี นราเลิศ
MTU-BC-1-045/54 การศึกษาความเป็นพิษและฤทธิ์ต้านพิษของสารสกัดหัวข้าวเย็นด้วยวิธีโครโมโซมอะเบอเรชันแอสเสย์และซิสเตอร์โครมาติดเอ็กซเช้นจ์แอสเสย์Genotoxic and Antigenotoxic Studies of Dioscorea membranacea Extracts by Chromosome Aberration and Sister Chromatid Exchange Assays -ตรีทิพย์ รัตนวรชัย
-สุมน ธิติโอฬาร
-อรุณพร อิฐรัตน์
MTU-CF-1-044/54 ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการรักษาโรคในกลุ่มเรื้อรังและร้ายแรงTraditional knowledge in the treatment of chronic diseases and serious illnesses -กัณฑ์วีร์ วิวัฒน์พาณิชย์
-กตัญชลี ห่วงเอี่ยม
MTU-TM-1-043/54 การเจริญเติบโตและการสะสม dioscorealide B ของ Dioscorea birmanica Prain & BurkillGrowth and Dioscorealide B Accumulation of Dioscorea birmanica Prain & Burkill -ภานุมาศ ฤทธิไชย
-อรุณพร อิฐรัตน์
MTU-TM-1-042/54 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ Dioscorea birmamica เพื่อการขยายพันธุ์และหาปริมาณสารสำคัญPlant tissue culture of Dioscorea birmanica for propagation and determination of secondary metabolite -เยาวพา จิระเกียรติกุล
-อรุณพร อิฐรัตน์
MTU-TM-1-040/54 ผลต้านเอนไซม์ Butyrylcholinesterase ในสมุนไพรเดี่ยวและตำรับยาอายุวัฒนะButyrylcholineaterase inhibitor in medicine plants and nootropic recipes -พิมลวรรณ ทัพยุทธพิจารณ์
-อรุณพร อิฐรัตน์
MTU-IM-1-039/54 บทบาทของมะขามป้อมต่อการช่วยลดและป้องกันการเกิดภาวะ Contrast-induced nephropathy ในหนูที่เกิดภาวะไตถูกทำลายจากการฉีดสารทึบรังสีProtective Effect of Phyllanthus emblica against Contrast Induced Nephopathy in Rats -อดิศว์ ทัศณรงค์
-อรุณพร อิฐรัตน์
-สุปรานี กองคำ
MTU-BC-1-037/54 การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ความเป็นพิษของสารสกัดจากพืชที่มีต่อเซลล์มะเร็งโดยผ่านการเหนี่ยวนำให้เกิด cell cycle arrest และ apoptosisStudy on mechanisms of cytotoxic effects of the plant-derived against cancer cells through induction of cell cycle arrest and apoptosis -พินทุสร หาญสกุล
-กัลยา อารีย์
-อรุณพร อิฐรัตน์
-สุปรานี กองคำ
MTU-TM-1-034/54 การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัส HIV ของสมุนไพรไทยStudy on anti HIV of Thai Medicinal Plants -สมบูรณ์ เกียรตินันทน์
-อรุณพร อิฐรัตน์
MTU-TM-1-033/54 การพัฒนาสารสกัดจากสมุนไพรเพื่อใช้เป็นยารักษาผู้ป่วยเรื้อรังDevelopment of Thai Traditional Medicine extract for treatment chronic disease patients -อรุณพร อิฐรัตน์
-บุษราวรรณ ศรีวรรธนะ
-นวลจันทร์ ใจอารีย์
-โกวิท พัฒนาปัญญาสัตย์
-อินทัช ศักดิ์ภักดีเจริญ
MTU-IM-5-029/54 การศึกษาทางคลินิกระยะที่ 1 เรื่องความปลอดภัยของสารสกัดสมุนไพรเดี่ยวและรวมในตำรับยาเบญจโลกวิเชียร (ห้าราก)A Clinical Study phase I on Safety of Thai medicinal formularly Pikut-Benjalokawichain (Ha-Rak) and its plant extract -วรัมพา สุวรรณรัตน์
-มะลิ อาจริยะกุล
MTU-TM-5-024/54 การศึกาประสิทธิผลและความปลอดภัยของตำรับยารักษาโรคจับโปงแห้งเข่า (ระยะที่1)
-อรุณพร อิฐรัตน์
MTU-TM-5-023/54 การศึกษาประสิทธิผลและผลข้างเคียงของตำรับยาไทยในการลดระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 (ระยะที่ 1) -อรุณพร อิฐรัตน์