TA395

[ เอกสารประกอบการสอน ] เอกสารประกอบการสอนวิชาพืชสมุนไพรในชีวิตประจำวัน (TA395) ปีการศึกษา 2560

เอกสารประกอบการสอนวิชาพืชสมุนไพรในชีวิตประจำวัน (TA395) ปีการศึกษา 2560

[ เอกสารประกอบการสอน ] เอกสารประกอบการสอนวิชาพืชสมุนไพรในชีวิตประจำวัน (TA395) ปีการศึกษา 2559 (updated 05/07/60)

1. เอกสารประกอบการสอนของ วันที่ 20 มิถุนายน 2560 หัวข้อ: ความหมายและหลักการทั่วไปของการใช้สมุนไพร เพื่อให้มีประสิทธิภาพดีและคุณภาพสมุนไพร Download 1 Download 2 2. เอกสารประกอบการสอนของ วันที่ 21 มิถุนายน 2560  หัวข้อ: การแพทย์แผนไทยกับการดูแลสุขภาพ Download 3. เอกสารประกอบการสอน วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 หัวข้อ: สมุนไพรในโรคผิวหนัง และอื่นๆ (อาการเคล็ดขัดยอก นอนไม่หลับ ไข้ และโรคเหา) Download 4. เอกสารประกอบการสอน วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 หัวข้อ: พืชพิษ และการแก้พิษ Download หัวข้อ: สมุนไพรที่ควรรู้ Download