Author - admin

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนทักษะการซักประวัติ-ตรวจร่างกายทางการแพทย์แผนไทย

สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ฺ มหาวิทยาลัยธรรมจะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนทักษะการซักประวัติ-ตรวจร่างกายทางการแพทย์แผนไทย โดยมีการอบรมแบ่งออกเป็น 2 ครั้ง  ครั้งที่ 1  ในวันที่ 20 - 21  สิงหาคม 2559 ณ ห้องสโมสร ชั้น 4 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 - 28  สิงหาคม 2559 ณ ห้องสโมสร ชั้น 4 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์