กำหนดการสอบกลางภาควิชา TA395 พืชสมุนไพรในชีวิตประจำวัน

กำหนดการสอบกลางภาควิชา TA395 พืชสมุนไพรในชีวิตประจำวัน

 

หมายเหตุ : หากนักศึกษาท่านใดมีปัญหาเรื่องการลงทะเบียน หรือไม่มีรายชื่อในใบรายชื่อห้องสอบ กรุณาติดต่อ งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ชั้น 3 อาคารคุณากร

Share this post