• Applied Thai Traditional Medicine
  • Applied Thai Traditional Medicine
Thammasat university

สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Dome Herb
CEATMR
Herb
Our Work

About Us

ประวัติความเป็นมา

Faculty / Staff

อาจารย์/บุคลากร
นักศึกษา
หลักสูตร

Outreach

บริการวิชาการ
ผลงานวิจัย

Latest Posts

ชู ‘กระเจี๊ยบแดง’ แก้ความดัน เบาหวาน ไขมัน

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 31 สิงหาคม 2559

แนวทางการปฏิบัติที่ดี

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนทักษะการซักประวัติ-ตรวจร่างกายทางการแพทย์แผนไทย

สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ฺ มหาวิทยาลัยธรรมจะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนทักษะการซักประวัติ-ตรวจร่างกายทางการแพทย์แผนไทย โดยมีการอบรมแบ่งออกเป็น 2 ครั้ง  ครั้งที่ 1  ในวันที่ 20 - 21  สิงหาคม 2559 ณ ห้องสโมสร ชั้น 4 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2 [...]

กำหนดการสอบปลายภาค วิชา TA395 พืชสมุนไพรในชีวิตประจำวัน

เอกสารประกอบการสอน วันที่ 25-07-2559

เอกสารประกอบการสอน วันที่ 11-07-2559

การเตรียมตัวไปศึกษาดูงาน ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ จ.ระยอง ในวันที่ 12 และ 13 กรกฎาคม 2559

รายชื่อนักศึกษาที่ไปเดินสวนสมุนไพร วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2559

เอกสารประกอบการสอน วันที่ 08-07-2559

เอกสารประกอบการสอน วันที่ 07-07-2559

Dome Herb Shop