• Applied Thai Traditional Medicine
  • Applied Thai Traditional Medicine
Thammasat university

สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Dome Herb
CEATMR
Herb
Our Work

About Us

ประวัติความเป็นมา

Faculty / Staff

อาจารย์/บุคลากร
นักศึกษา
หลักสูตร

Outreach

บริการวิชาการ
ผลงานวิจัย

Latest Posts

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการสอบ รายวิชา ผท.395 พืชสมุนไพรในชีวิตประจำวัน ภาคการศึกษา 3/2559

รายละเอียดเกี่ยวกับการเดินศึกษาสมุนไพร ที่สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา จ.ระยอง ในวันที่ 19 และ 20 กรกฎาคม 2560

[ เอกสารประกอบการสอน ] เอกสารประกอบการสอนวิชาพืชสมุนไพรในชีวิตประจำวัน (TA395) ปีการศึกษา 2559 (updated 05/07/60)

1. เอกสารประกอบการสอนของ วันที่ 20 มิถุนายน 2560 หัวข้อ: ความหมายและหลักการทั่วไปของการใช้สมุนไพร เพื่อให้มีประสิทธิภาพดีและคุณภาพสมุนไพร Download 1 Download 2 2. เอกสารประกอบการสอนของ วันที่ 21 มิถุนายน 2560  หัวข้อ: การแพทย์แผนไทยกับการดูแลสุขภาพ Download 3. เอกสารประกอบการสอน วันที่ 4 กรกฎาคม [...]

ประชาสัมพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์ในสปาและการนวดฟื้นฟูเพื่อบรรเทาอาการโรคออฟฟิศซินโดรม

ประชาสัมพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์ในสปาและการนวดฟื้นฟูเพื่อบรรเทาอาการโรคออฟฟิศซินโดรม ในวันที่ 22-23 ก.ค. 60 และ 5-6 สิงหาคม 60 ณ. ห้องสโมสรนักศึกษา ชั้น 4 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  https://drive.google.com/file/d/0BwPYYnBdmD3IMF90SnhIYzBZWmM

การประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์และสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2560

เปิดรับนักศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ชู ‘กระเจี๊ยบแดง’ แก้ความดัน เบาหวาน ไขมัน

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 31 สิงหาคม 2559

แนวทางการปฏิบัติที่ดี

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนทักษะการซักประวัติ-ตรวจร่างกายทางการแพทย์แผนไทย

สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ฺ มหาวิทยาลัยธรรมจะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนทักษะการซักประวัติ-ตรวจร่างกายทางการแพทย์แผนไทย โดยมีการอบรมแบ่งออกเป็น 2 ครั้ง  ครั้งที่ 1  ในวันที่ 20 - 21  สิงหาคม 2559 ณ ห้องสโมสร ชั้น 4 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2 [...]

Dome Herb Shop